Hypoteční financování


Ať hledáte tu pravou nemovitost ke koupi, nebo již máte svůj vysněný byt či dům vybraný, možná i Vy stojíte před rozhodnutím, jak vyřešit financování této investice.

Hypotéka je v dnešním době jedním z nejčastějším a pro někoho i jediným řešením a odpovědí na otázku:,,Jak si pořídit vlastní bydlení?"

Abyste se neztratili v množství nabídek a produktů, které banky i nebankovní instituce nabízejí, doporučíme Vám osvědčené hypoteční poradce, kteří získali naši důvěru na základě několikaleté spolupráce a řešení i obtížnějších projektů.

Ve společnosti Tonza Reality naleznete vše na jednom místě: najdeme Vám bydlení Vašich snů, ale pomůžeme Vám i s výběrem vhodného financování nemovitosti!

  • ·        Jsme nezávislý  významný partner úvěrující banky
  • ·        Získáte nejvýhodnější podmínky hypotečního úvěru porovnáním aktuálních nabídek bank
  • ·        Jednáme vždy transparentně a se zárukou, že celý proces úvěru proběhne hladce a rychle, tak jak si stanovíme na začátku spolupráce
  • ·        Provázíme Vás celým procesem poskytnutí hypotečního úvěru od potřebných podkladů k podpisu úvěrové smlouvy a zajistíme plynulé čerpání úvěru
  • ·        Své služby poskytujeme čestně, objektivně, s ohledem na nejlepší zájem klienta a zohledníme Vaše přání a požadavky
  • ·        Veškeré informace považujeme za důvěrné a zacházíme s nimi s největší možnou opatrností
  • ·        Uvedené služby a nezávislé posouzení našich finančních a hypotečních specialistů jsou pro Vás zdarma
  • ·        Máte již vypracovanou nabídku od banky – pošlete nám ji a naši specialisté ji pro Vás porovnají

Co potřebujete při koupi nemovitostí na hypoteční úvěr nebo na stavební spoření?

Prvním krokem, když se rozhodnete pořídit nemovitost na úvěr je dobré znát svou finanční bonitu. Doporučujeme Vám žádat o úvěr ten bankovní ústav, který vede Váš běžný účet, tento Vás zná, je mu znám též obrat na Vašem účtu a dá se říci, že Vaše postavení je o mnoho výhodnější než-li člověka z “ulice“. Pokud si nejste jisti, který bankovní ústav zvolit doporučujeme Vám kontaktovat vícero bankovních ústavů a informovat se na obchodní podmínky při poskytování úvěru. Doporučuji volit mezi 3-4 bankovními ústavy. Obchodní podmínky bývají vesměs podobné, podstatný rozdíl bývá v poplatku za projednání úvěru a dalších nákladech. Níže Vám připojujeme základní kroky, tak jak „věc běží“ při standardním úvěrování nemovitosti. Podklady byly přijaty z realizovaných obchodních případů ke dni 31.1.2002.

Krok 1: 
Zjištění bonity klienta (do jaké částky můžete nemovitost hledat):

S sebou na jednání do banky přineste rozpis příjmů za poslední tři (šest)* měsíců nebo daňové přiznání za poslední jeden (dva)* roky. Kompetentní pracovník banky je oprávněn Vám podle dokladovaných příjmů vypočítat do jaké částky můžete byt ke koupi hledat. Samozřejmostí je, že se budete částečně podílet na koupi předmětného bytu také ze svých prostředků. Všeobecně se dá říci, že banky jsou ochotné profinancovat až 70% z ceny pořizované nemovitosti, Váš podíl na koupi by tedy měl činit 30% z vlastních prostředků. Některé bankovní ústavy jsou schopné vystavit po shlédnutí dokladů o příjmech potvrzení o finanční bonitě klienta. Pro zjednodušení - potvrzení, že za splnění podmínek banky pro uzavření smlouvy o hypotečním úvěru Vám půjčí částku XY, přičemž z této Vy budete hradit XY%.

Krok 2:
Po absolvování kroku 1, což doporučuji ještě dříve než si začnete nemovitost ke koupi hledat, můžete přistoupit k vyhledávání vhodné nemovitosti podle Vašich požadavků. Máte-li vhodnou nemovitost, kterou hodláte koupit, a předem jste tuto již viděli (doporučuji prohlídku s odborníkem, viz. naše doporučení při koupi nemovitosti) a seznámili jste vlastníka se způsobem financování, je čas podat žádost o úvěr ke které se přikládají dokumenty: smlouva o smlouvě budoucí kupní (doporučuji, aby samotný text kupní smlouvy již obsahovala) nebo kupní smlouva na pořizovanou nemovitost, výpis z katastru nemovitostí ne starší než jeden měsíc (doporučuji zajistit nový ke dni podání žádosti), potvrzení o úhradě splátky kupní ceny, tedy částky kterou platíte Vy z Vašich zdrojů, pokud ji vlastníkovi vyplatíte při podpisu v hotovosti. Potvrzení má zpravidla obsahovat prohlášení prodávajícího, že obdržel první splátku kupní ceny ve výši…, na základě smlouvy …….., podpis ověřený. Pokud hradíte splátku bankovním převodem, tak výpis z Vašeho účtu s odepsanou platbou, pokud je placena splátka z banky kde žádáte úvěr postačí originál příkazu k úhradě, platbu si zjistí banka sama, nabývací titul prodávající strany, tedy titul na jehož základě bylo vlastnické právo v katastru zapsáno, snímek z katastrální mapy, tržní ocenění nemovitosti - obdržíte seznam smluvních znalců banky, domluvíte možnou prohlídku nemovitosti za účasti znalce a předáte mu dokumenty (plány, pokud jsou k dispozici, snímek z katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí, postačí kopie), potvrzení příjmů od zaměstnavatele za poslední tři (šest)* měsíců nebo daňové přiznání za poslední jeden (dva)* roky s dokladem jejich zaplacení, podepsaná žádost o úvěr, formulář Vám vydá pracovník banky, pojistnou smlouvu (pojištění úvěru) smluvní pojišťovnou banky - kontakt dostanete, někdy je požadovaná až při čerpání, životní pojištění, bývá již zahrnuto v rámci předchozího bodu v jedné pojistné smlouvě 

Krok 3:
Podpis úvěrové smlouvy mezi Vámi a bankovním ústavem. Tímto dokumentem Vám bankovní ústav poskytuje úvěr s finálním čerpáním do určitého data s vymezením dokumentů po jejichž předložení bude částka vyplacena na bankovní účet prodávajícího - vlastníka. Ideální je spojení podpisu úvěrové smlouvy společně s podpisem zástavní smlouvy a kupní smlouvy, a to vše v jeden den. Zde se nabízejí dvě varianty podle toho zda jste uzavřeli při kroku č. 2 kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí, tedy: 
Při smlouvě o smlouvě budoucí kupní:
Tato samotná sjednává budoucí závazek, že do nějaké doby nebo za splnění podmínek bude uzavřena kupní smlouva k předmětu prodeje, za sjednanou kupní cenu. uzavíráte kupní smlouvu s prodávajícím, uzavíráte smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch bankovního ústavu, který koupi financuje, uzavíráte pojistnou smlouvu na nemovitost s vinkulací pojistného plnění ve prospěch banky, podepisujete příkaz k úhradě na Váš účet (zbytek kupní ceny 70%-hypoteční úvěr), aby čerpání již nebylo vázáno na Vás, 

Je možný ještě tento postup:
prodávající-vlastník uzavírá smlouvu o zřízení zástavního práva, tedy zřídí zástavu ve prospěch Vaší banky, která financuje koupi, uzavíráte kupní smlouvu, ve které bude sjednáno, že prodávající zřizuje zástavu a Vy nemovitost i se zástavou kupujete, další dle předchozího bodu. 
Při smlouvě kupní: uzavíráte smlouvu o zřízení zástavního práva, prodávající může být též jejím účastníkem, uzavíráte pojistnou smlouvu na nemovitost, podepisujete příkaz k úhradě na Váš účet (zbytek kupní ceny 70%-hypoteční úvěr), aby čerpání již nebylo vázáno na Vás, 

Krok 4:
Za předpokladu, že jste podepsané smlouvy dle kroku 3, tedy kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva doručili do podatelny katastrálního úřadu, čekáte již na finální čerpání, které proběhne po předložení dokumentů: 
originálu zástavní smlouvy s vyznačenou doložkou katastrálního úřadu o provedení vkladu do katastru nemovitostí, originálu kupní smlouvy s vyznačenou doložkou katastrálního úřadu o provedení vkladu do katastru nemovitostí, výpisu z katastru nemovitostí ve kterém bude zapsáno Vaše vlastnictví k předmětné nemovitosti a zástava ve prospěch financujícího bankovního ústavu. 
(vždy se však informujte na Vaší bance na konkrétní postup, který upřednostňujete), finální čerpání dle kroku 4 může být provedeno i na předložení pouze jednoho z dokumentů nebo může být požadován i jiný dokument, vždy záleží na dohodnutém postupu s bankou. 

* v závislosti na obchodních podmínkách bankovního ústavu 
pozn. Veškeré dokumenty ve styku s bankovním ústavem nebo spořitelnou předkládáte v originálu nebo v ověřené kopii.